Alabalık

Oncorhynchus mykiss

  • organik
   Yetiştiricilik
  • ASC etiketi
   Yetiştiricilik

  Biyoloji

  Alabalık (Oncorhynchus mykiss) aslında Kuzey Amerika kökenli ama günümüzde tüm kıtalarda görülür. Çoğunlukla tatlı su akuakültürde bulunur. Kahverengi alabalık veya nehir alabalığına (Salmo trutta fario) göre daha kolay yetiştirilir. Alabalıklar oksijeni bol, soğuk sularda yaşamayı tercih eder.
  Konum/Su tüketimi
  Alabalıklar kapalı veya sürekli akan suya sahip sistemlerde yetiştirilir. Sürekli su isteyen yöntemler yüksek miktarda tatlı suya ihtiyaç duyar ve bu, İspanya ve İtalya’nın kurak alanlarına benzer bölge-lerde olumsuz etkilere neden olabilir.
  Beslenme/enerji tüketimi
  Bir kiloluk alabalığın yetiştirilmesi için yaklaşık 1,8 kilo balık gerekir, bu durum da yabani rezervlerin tükenişini artırır. Ne yazık ki birçok yem (balık yemi ve yağı) sürdürülebilir kaynaklardan gelme-mektedir. Bio-sertifikalı akuakültürlerde yem sürdürülebilir ve çevre dostu kaynaklardan gelir (Ör-neğin, yem üretiminin yan ürünleri). Akuakültür merkezleri sistemin çalışmaya devam etmesi için yüksek miktarda enerji tüketir (Kapalı sistemlerde tüketim diğer yöntemlere göre daha fazladır).
  Ekolojik etkileri
  Sürekli akan sistemlerden çıkan atık sular ve açık ağ kafesleri yoğun besin içerir ve çevrede ötrofi-kasyon oluşmasına yol açtığı gibi yabani rezervlere hastalık ve parazit yayar. Ayrıca kaçan balıkla-rın diğerleriyle karışmasına sebep olur. Havuz ve göllerdeki üretimlerde suların kirliliği filtreleme ve temizleme sistemleri sayesinde sınırlandırılır. Organik akuakültürde, atık sular çevreye bırakılma-dan işlemden geçirilmek zorundadır.
  Yönetim
  Kuzey Avrupa ve Türkiye’de, balığın çevreye etkisi katı kurallar sayesinde sınırlandırılmıştır. Gü-ney Avrupa’da kurallar ise ülkeden ülkeye değişim gösteriyor ve her zaman uygulanmıyor. Özellikle organik çiftçilikteki katı kurallar yetiştirilen balıkların kaçışını engelliyor ve hastalık ile parazitlerin vahşi türlere bulaşmasının önüne geçiyor.
  Sertifikasyon
  Biyo-sertifikasyon çevre dostu balık çiftçiliği içindir. Yem, vahşi balık rezervlerini korumak için balık yemi sanayisinin artıklarından gelir. Su ve çevrenin korunması için getirilmiş kanunlar sayesinde ilaç ve kimyasalların kullanımı çok kısıtlıdır. ASC-sertifikasyonu, hassas yaşam alanlarının hasar gör-mediği, yemlerin sürdürülebilir kaynaklardan geldiği, ilaç kullanımının kontrol edildiği ve çevre kirliliği-nin en az düzeyde tutulduğunu garantiler.

  • Aquaculture Stewardship Council - 1
  • Organic - 1